Všeobecné obchodné podmienky

I. Pojmy a definície

 1. V rámci týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „Podmienky“) sa používajú nasledovné termíny:
  a) MHDAPP sa vzťahuje na spoločnosť s názvom nolimit | DEVELOPERS, s.r.o., so sídlom na adrese Kúpeľná 14164/3, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 4652695, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, číslo vložky 25575/PB.
  b) Aplikácia sa vzťahuje na mobilnú aplikáciu s názvom MHDAPP, ktorá je určená pre používanie na smartfónoch a tabletoch a ktorú prevádzkuje spoločnosť nolimit | DEVELOPERS, s.r.o. prostredníctvom ktorej je možné zakúpiť si cestovné lístky u vybraných dopravcov.
  c) Užívateľ označuje fyzickú osobu, ktorá si vytvorí svoj profil (účet) v Aplikácii alebo používa Aplikáciu bez vytvorenia profilu (účtu).
  d) Profil Užívateľa v Aplikácii, ktorý je chránený heslom (autentifikačným prvkom) určeným Užívateľom, sa označuje ako Účet.
  e) Cestujúci označuje fyzickú osobu staršiu ako 12 rokov, ktorá sa zaujíma o nákup cestovných lístkov u vybraných dopravcov prostredníctvom Aplikácie.
  f) Elektronická peňaženka označuje evidenciu predplatených peňažných prostriedkov (ktoré majú hodnotu a sú uchovávané v elektronickej forme v Aplikácii) a slúži výhradne na nákup virtuálnych cestovných lístkov na hromadnú dopravu prostredníctvom Aplikácie.
  g) VCL predstavuje virtuálny cestovný lístok a je skratkou používanou v týchto Podmienkach. VCL sa označuje ako cestovný lístok zakúpený cez Aplikáciu.
  h) Cestujúci označuje osobu, ktorá si chce zakúpiť virtuálny cestovný lístok (VCL) prepravu prostredníctvom Aplikácie.

II. Účel a predmet úpravy Podmienok

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky stanovujú pravidlá používania Aplikácie. Užívateľ je povinný pred začatím používania Aplikácie preštudovať tieto Podmienky, vyjadriť svoj súhlas s nimi a dodržiavať ich ustanovenia po celú dobu používania Aplikácie. Ak Užívateľ nevyjadrí súhlas s týmito Podmienkami alebo s niektorou z ich častí, nemá oprávnenie používať Aplikáciu. Používaním Aplikácie Užívateľ vyjadruje svoj súhlas s týmito Podmienkami.
 2. Využitie Elektronickej peňaženky a zakúpenie virtuálnych cestovných lístkov na hromadnú dopravu cez Aplikáciu sa riadi zvláštnymi obchodnými podmienkami, ktoré obsiahnuté v týchto podmienkach bod V.Elektronická peňaženka.
 3. Tieto podmienky upravujú používanie Elektronickej peňaženky, ktorá slúži na nákup (VCL) prostredníctvom Aplikácie. Tieto podmienky sú osobitnými obchodnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na užívateľa Aplikácie pri používaní Elektronickej peňaženky v Aplikácii. Všeobecné podmienky používania Aplikácie sú súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (VOP) dostupných na adrese https://mhdapp.sk/vseobecne-obchodne-podmienky/. V prípade rozdielov medzi týmito podmienkami a VOP MHDAPP sa uplatnia tieto Podmienky na používanie Elektronickej peňaženky, nákup VCL prostredníctvom Elektronickej peňaženky. Ak nie sú nejaké otázky upravené týmito Podmienkami, použijú sa VOP MHDAPP.
 4. Pred začatím používania Elektronickej peňaženky v Aplikácii musí Užívateľ preštudovať a potvrdiť súhlas s týmito Podmienkami. Ak Užívateľ nesúhlasí s niektorým ustanovením týchto Podmienok, je povinný zastaviť používanie Elektronickej peňaženky (a požiadať o vrátenie peňazí podľa čl. III. bod 3.6 Podmienok) a nie je oprávnený používať Elektronickú peňaženku na nákup VCL. Užívateľ tým, že používa Elektronickú peňaženku a realizuje nákup VCL v Aplikácii, platí za lístky prostredníctvom Elektronickej peňaženky, vyjadruje svoj súhlas s týmito Podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 5. Používanie Elektronickej peňaženky, nakupovanie VCL cez Aplikáciu je možné iba pre fyzické osoby (ktoré nie sú podnikateľmi alebo nekonajú v rámci svojej podnikateľskej činnosti) vo veku 18 a viac rokov s plnou spôsobilosťou na právne úkony.

III. Všeobecné pravidlá používania Aplikácie

 1. Každá osoba, fyzická alebo právnická, ktorá súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a zaregistruje sa pre používanie aplikácie „MHDAPP“ pomocou registračného formulára na webovej stránke alebo v aplikácii Poskytovateľa, sa stáva Užívateľom „MHDAPP“. (ďalej len „Užívateľ“ ).
 2. Po stiahnutí Aplikácie a vyjadrení súhlasu s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami vzniká medzi Užívateľom a Poskytovateľom zmluvný vzťah, a to na základe Licenčnej zmluvy uzavretej v súlade s ustanovením § 65 zákona NR SR č. 185/2015 Z.z. Autorského zákona. Podľa tejto zmluvy Poskytovateľ udeľuje Užívateľovi obmedzenú, neprenosnú, nevýhradnú a bezodplatnú licenciu na používanie aplikácie MHDAPP. (ďalej len „Zmluva“ ).
 3. Prevádzkovateľom Aplikácie MHDAPP, ktorý vykonáva majetkové práva k Aplikácii, je spoločnosť nolimit | DEVELOPERS, s.r.o. Používaním Aplikácie Užívateľ vyjadruje svoj súhlas s týmito podmienkami a záväzkom, že nebude porušovať práva spoločnosti nolimit | DEVELOPERS, s.r.o. týkajúce sa Aplikácie a práva duševného vlastníctva, ktoré spoločnosti nolimit | DEVELOPERS, s.r.o. patria.
 4. Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať tieto podmienky a najmä nesmie:a) používať Aplikáciu na iný účel ako je určený týmito Podmienkami,
  b) obísť technické obmedzenia Aplikácie,
  c) zasahovať do Aplikácie a jej častí a meniť ich,
  d) umožniť používanie Aplikácie inej osobe pod vlastným menom,
  e) preťažovať Aplikáciu alebo inak spôsobovať jej nefunkčnosť,
  f) kopírovať Aplikáciu a jej časti a neoprávnene ju rozmnožovať alebo zverejňovať.
 5. Užívateľ je zodpovedný za zabezpečenie bezpečnosti svojho zariadenia, na ktorom používa Aplikáciu, aby zabránil neoprávnenej osobe v jej používaní, a musí vykonať všetky potrebné kroky na zabránenie úniku prihlasovacích údajov a hesiel. V prípade neoprávnenej činnosti na Účte Užívateľa zodpovedá Užívateľ za vzniknutú škodu Poskytovateľovi, Užívateľovi alebo tretej strane. Ak dojde k takémuto porušeniu, Užívateľ je povinný neodkladne informovať spoločnosť nolimit | DEVELOPERS, s.r.o.
 6. Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a etické normy a nesmie zneužívať Aplikáciu na neoprávnené účely alebo spôsobovať škodu iným osobám.
 7. Užívateľ nemá právo udeliť sublicenciu na Aplikáciu.
 8. Užívateľ je zodpovedný za zabezpečenie pripojenia k internetu na svoje náklady, aby mohol používať Aplikáciu.
 9. Spoločnosť nolimit | DEVELOPERS, s.r.o. nenesie zodpovednosť za presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré poskytujú Užívatelia v Aplikácii. Taktiež nezodpovedá za rýchlosť komunikácie v rámci Aplikácie a prenos dát prostredníctvom internetu.
 10. Spoločnosť nolimit | DEVELOPERS, s.r.o. nepreberá zodpovednosť za obsah tretích strán, ku ktorým vedú odkazy alebo reklamy v Aplikácii.

IV. Užívateľský Účet

 1. Užívateľovi, ktorý si stiahne Aplikáciu, je umožnené vytvorenie Účtu. Takýto Účet môže však vytvoriť iba fyzická osoba s plnou spôsobilosťou na právne úkony, ktorá má viac ako 15 rokov.
 2. Pri vytváraní svojho účtu je užívateľ povinný uvádzať pravdivé a úplné informácie. Ak užívateľ poskytne nepravdivé alebo neúplné údaje, nolimit | DEVELOPERS, s.r.o. má právo zrušiť alebo zablokovať jeho účet a užívateľ bude zodpovedať za akúkoľvek škodu, ktorú tým spoločnosti nolimit | DEVELOPERS, s.r.o. spôsobil.
 3. Spoločnosť nolimit | DEVELOPERS, s.r.o. spracúva osobné údaje Užívateľov v súlade so zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú uvedené na https://mhdapp.sk/spracovanie-osobnych-udajov/, ako aj v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov.

 

V. Elektronická peňaženka

 1. Po úspešnej registrácii a vytvorení Účtu v Aplikácii je Užívateľovi umožnené využívať služby Elektronickej peňaženky.
 2. Užívateľ má možnosť zvoliť akúkoľvek výšku nabitia Elektronickej peňaženky. Po zvolení požadovanej sumy nabitia, Užívateľ bude presmerovaný na platobnú bránu, cez ktorú bude uskutočnená platba pomocou platobnej karty v zvolenej sume. Nabitie Elektronickej peňaženky je povolené len prostredníctvom platobnej karty v Aplikácii alebo prevodom na účet Prevádzkovateľa podľa pokynov v aplikácií.
 3. Ak zistíme, že platbu prostredníctvom Aplikácie uskutočnil niekto iný ako držiteľ platobnej karty, máme právo zablokovať takéto peňažné prostriedky a zakázať Užívateľovi ich použitie na nákup VCL. Platbu platobnou kartou v Aplikácii môže uskutočniť výlučne držiteľ platobnej karty.
 4. Peňažné prostriedky, ktoré sú evidované v Elektronickej peňaženke Užívateľa po úspešnej platbe platobnou kartou, môžu byť použité výlučne na nasledujúce účely:
  a) Nákup VCL u vybraných dopravcov, ktorí sú zmluvnými partnermi spoločnosti a zoznam týchto dopravcov je priebežne aktualizovaný v Aplikácii. Označenie dopravcov a ich kontaktné údaje sú dostupné v Aplikácii.
  b) Úhrada pokuty
 5. Peňažné prostriedky v Elektronickej peňaženke sú platné bez časového obmedzenia.
 6. V prípade, že Užívateľ zruší svoj Účet v Aplikácii alebo požiada o vrátenie zostatkových peňažných prostriedkov v Elektronickej peňaženke, je to možné urobiť prostredníctvom Aplikácie alebo zaslaním e-mailu na info@mhdapp.sk. Ak nie je možné vrátiť zostatkové prostriedky Užívateľovi z akéhokoľvek dôvodu, spoločnosť nolimit | DEVELOPERS, s.r.o. sa pokúsi kontaktovať Užívateľa na jeho posledné kontaktné údaje uvedené v Účte. Ak Užívateľ nebude z akéhokoľvek dôvodu kontaktovateľný, zostatkové peňažné prostriedky po uplynutí 1 roka od zrušenia Účtu sa stanú majetkom spoločnosti nolimit | DEVELOPERS, s.r.o.

VI. Nákup VCL

 1. Po nabití kreditu v Elektronickej peňaženke, Užívateľ môže tieto prostriedky použiť výhradne na nákup VCL u vybraných dopravcov prostredníctvom Aplikácie. Je však možné, že dopravca neumožní použitie zakúpených VCL na všetkých jeho linkách, o čom je Užívateľ informovaný pred zakúpením VCL v Aplikácii.
 2. Cena VCL, ktorú si Užívateľ vyberie v Aplikácii, je konečná a závisí od konkrétneho typu VCL.
 3. Užívateľ môže zakúpiť VCL prostredníctvom Aplikácie len z kreditu, ktorý má nabitý v Elektronickej peňaženke. V prípade, že cena VCL presahuje aktuálny stav kreditu v Elektronickej peňaženke, Užívateľ nie je schopný uskutočniť nákup VCL, kým nedoplní kredit peňaženky na požadovanú výšku.
 4. Po úspešnom nákupe VCL v Aplikácii je Užívateľovi odrátaný kredit na zakúpenie VCL z Elektronickej peňaženky.
 5. Po úspešnom zakúpení VCL v Aplikácii Užívateľ obdrží potvrdenie spolu s QR kódom, ktorý slúži na preukázanie sa zakúpeným VCL. Toto potvrdenie bude prístupné Užívateľovi v Aplikácii alebo doručené na e-mailovú adresu uvedenú v jeho Účte, a to najneskôr do 2 minút od zakúpenia VCL.
 6. Podľa výberu Užívateľa je zakúpený VCL platný iba počas doby uvedenej pri konkrétnom VCL, na zvolenej linke alebo trase a iba v dopravných prostriedkoch zvoleného dopravcu, v súlade s jeho prepravnými a tarifnými podmienkami. Platnosť zakúpeného VCL sa začína po obdržaní potvrdenia o nákupe VCL.
 7. Zakúpený VCL nemožno vrátiť, pretože nadobúda platnosť okamžite po obdržaní potvrdenia o nákupe VCL Užívateľom a poskytovanie služby zvolenej Užívateľom sa tak okamžite začína. Užívateľ si preto uvedomuje, že nákupom VCL cez Aplikáciu vstupuje do vzťahu na poskytovanie služieb.
 8. Pred nastúpením do dopravného prostriedku je nutné, aby cestujúci obdržal potvrdenie o zakúpení VCL, pretože zakúpený VCL je platný až po jeho obdržaní. Cestujúci je povinný mať platný VCL počas celej doby prepravy, aby nemal problémy so správnym preukazovaním svojho oprávnenia na prepravu.
 9. S cieľom overiť platnosť zakúpeného VCL, je Cestujúci povinný umožniť osobe poverenej dopravcom skontrolovať potvrdenie o kúpe VCL prostredníctvom QR kódu na svojom mobilnom zariadení a umožniť jej načítanie tohto kódu zariadením dopravcu. Cestujúci súhlasí, že na VCL, ktorý sa po aktivácii zobrazí na obrazovke zariadenia budú uvedené jeho osobné údaje (meno a priezvisko, identifikačné číslo a e-mailová adresa), ktoré musí cestujúci v prípade kontroly sprístupniť poverenej osobe dopravcu pri prepravnej kontrole. V prípade požiadavky dopravcu musí Cestujúci predložiť doklad totožnosti alebo iný doklad (napr. vydaný dopravcom) preukazujúci jeho totožnosť alebo nárok na zľavnený VCL. Ak to bude potrebné, Cestujúci sa zaväzuje poskytnúť poverenej osobe dopravcu všetku potrebnú súčinnosť vrátane preukázania funkčnosti Aplikácie na jeho mobilnom zariadení a prístupu k Účtu Užívateľa, cez ktorý bol VCL zakúpený. Cestujúci musí mať platný VCL počas celej doby prepravy.
 10. Je nutné, aby Užívateľ neodkladne aktualizoval svoje osobné údaje evidované v Účte v prípade, že sa zmenia, najmä e-mailovú adresu, ktorá slúži na zasielanie potvrdení o zakúpení VCL. Nemáme zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré by mohli byť spôsobené v prípade, že potvrdenie o zakúpení VCL nebolo doručené Cestujúcemu z dôvodu neaktuálnej alebo nesprávnej e-mailovej adresy uvedenej v Účte Užívateľa.
 11. Spoločnosť nolimit | DEVELOPERS, s.r.o. je len sprostredkovateľom predaja VCL dopravcov prostredníctvom svojej Aplikácie a nie je ani predávajúcim VCL ani dopravcom. Preto spoločnosť nolimit | DEVELOPERS, s.r.o. nevstupuje do zmluvného vzťahu založeného na kúpe VCL medzi Cestujúcim a konkrétnym dopravcom. Označenie dopravcov a ich kontaktné údaje sú dostupné v Aplikácii pre Cestujúcich.
 12. Spoločnosť nolimit | DEVELOPERS, s.r.o. nie je zodpovedná za akékoľvek chyby, nedostatky alebo problémy v súvislosti s prepravou Cestujúceho, ktorá sa riadi prepravnými a tarifnými podmienkami konkrétneho dopravcu. Ak Cestujúci má akékoľvek reklamácie, sťažnosti alebo podnety týkajúce sa prepravy, je potrebné ich adresovať priamo konkrétnemu dopravcovi.
 13. Užívateľ sa zaväzuje, že pri nabíjaní svojej Elektronickej peňaženky, nákupe VCL cez Aplikáciu a využívaní VCL bude konať v zhode s týmito Podmienkami, s VOP MHDAPP, platnými právnymi predpismi a spoločenskými normami. Nebude zneužívať Aplikáciu, vytvárať kópie zakúpených VCL, ich distribuovať, upravovať alebo napodobňovať, alebo prostredníctvom Aplikácie získať pre seba alebo pre iných neoprávnený prístup k doprave u dopravcov bez riadneho zakúpenia VCL. V prípade zistenia porušenia týchto povinností sme oprávnení zablokovať Užívateľov účet alebo ho zrušiť a zabrániť mu v ďalšej registrácii v Aplikácii. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené porušením povinností uvedených v týchto Podmienkach.

VII. Reklamácie

 1. I keď spoločnosť nolimit | DEVELOPERS, s.r.o. nie je zodpovedná za správne poskytovanie dopravných služieb dopravcov, umožňuje Užívateľom podať reklamáciu na poskytnutú službu. Reklamáciu je možné podať cez formulár v Aplikácii, zaslaním e-mailu na adresu reklamacie@mhdapp.sk alebo pomocou kontaktného formulára na webovej stránke. Po obdržaní reklamácie bude táto postúpená konkrétnemu dopravcovi, ktorý ju bude riešiť. Reklamáciu je potrebné podať čo najskôr, najneskôr však do troch pracovných dní od poskytnutia služby.
 2. Užívateľ má právo podať reklamáciu na transakciu uskutočnenú cez Aplikáciu, a to buď prostredníctvom e-mailu na reklamacie@mhdapp.sk, cez samotnú Aplikáciu alebo pomocou kontaktného formulára na webovej stránke. Reklamáciu je nutné podať do 30 dní od dňa, kedy bola transakcia uskutočnená cez Aplikáciu. Spoločnosť nolimit | DEVELOPERS, s.r.o. bude riešiť reklamáciu týkajúcu sa tejto transakcie bez zbytočného odkladu, a to do 30 dní odo dňa, keď bola reklamácia prijatá.
 3. Ak Užívateľ uplatní reklamáciu, je povinný poskytnúť spoločnosti nolimit | DEVELOPERS, s.r.o. potrebnú súčinnosť na objasnenie reklamácie. Táto súčinnosť môže zahŕňať poskytnutie dodatočných informácií, dokumentov alebo iných dôkazov, ktoré pomôžu pri vybavení reklamácie. Ak Užívateľ nevyhovie požiadavkám na poskytnutie súčinnosti, môže to mať za následok nevybavenie reklamácie alebo jej zamietnutie.
 4. V prípade, že sa vyskytne rozdiel medzi peňažnými prostriedkami strhnutými z bankového účtu Užívateľa a tými, ktoré sú evidované v Elektronickej peňaženke, alebo rozdiel v cene zakúpeného VCL a sumy strhnutej z peňažných prostriedkov v Elektronickej peňaženke, alebo akýkoľvek iný problém s nabitím Elektronickej peňaženky, kúpou VCL môžete nás kontaktovať na info@mhdapp.sk.
 5. Ak sa vyskytne problém s transakciou, reklamáciu je potrebné uplatniť v lehote 30 dní od dňa uskutočnenia príslušnej transakcie.
 6. Ak dopravca neuzná zakúpený VCL, je potrebné nás bezodkladne kontaktovať na info@mhdapp.sk. Reklamáciu je potrebné uplatniť najneskôr do 30 dní od skončenia platnosti príslušného VCL a priložiť k nej akékoľvek potvrdenie vystavené dopravcom, zakúpený cestovný lístok priamo u dopravcu alebo iné potrebné podklady na potvrdenie neuznania zakúpeného VCL dopravcom.

VIII. Trvanie zmluvy a jej ukončenie

 1. Zmluva medzi Poskytovateľom a Používateľom podľa týchto VOP sa uzatvára na dobu neurčitú.
 2. Poskytovateľ má právo ukončiť Zmluvu a zrušiť registráciu Užívateľa, ak Užívateľ poruší tieto VOP, zneužije autorské práva Poskytovateľa, poškodzuje jeho renomé alebo umožní neautorizované používanie aplikácie MHDAPP. V prípade ukončenia Zmluvy a zrušenia registrácie má Poskytovateľ právo trvale odstrániť obsah a všetky dáta, ktoré Používateľ vytvoril na svojej stránke, a nezodpovedá za škodu, ktorá môže Používateľovi vzniknúť v dôsledku odstránenia jeho obsahu a dát. Žiadne plnenia, ktoré si poskytli, nebudú vrátené v prípade odstúpenia od Zmluvy a zrušenia registrácie. Obidve zmluvné strany majú právo ukončiť Zmluvu o používaní aplikácie MHDAPP. Výpovedná lehota je jeden mesiac a počíta sa od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Výpoveď alebo odstúpenie od Zmluvy sa môže uskutočniť zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu Poskytovateľa alebo Používateľa.

IX. Orgán dozoru a alternatívne riešenie sporov

 1. Orgánom dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, Slovenská republika.
 2. Spotrebiteľ má právo využiť subjekt alternatívneho riešenia sporov na ochranu svojich spotrebiteľských práv. V prípade sporu s cezhraničným charakterom sa môže obrátiť na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne kontakt na príslušný subjekt pre alternatívne riešenie sporov. Zákon č. 391/2015 Z. z. upravuje možnosti a podmienky tohto riešenia. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je k dispozícii na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Alternatívne riešenie sporov je možné podať aj prostredníctvom internetovej platformy na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

X. Ochrana osobných údajov

 1. Poskytovateľ spracúva osobné údaje Používateľa a dodržiava ochranu osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( „nariadenie GDPR“ ) a zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZoOOU“). Poskytovateľ poskytuje Používateľovi ako dotknutej osobe v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR a ust. § 19 zákona informácie a oznámenia ohľadom spracúvania osobných údajov a práv Používateľa, ktoré sú uverejnené na webovej stránke Poskytovateľa v záložke https://mhdapp.sk/spracovanie-osobnych-udajov/. Na tejto internetovej stránke (v predmetnej záložke) nájdete všetky potrebné údaje a informácie ohľadom spracúvania osobných údajov Poskytovateľom.
 2. Rozsah spracovávaných osobných údajov Používateľa obmedzuje sa na e-mailovú adresu, meno a priezvisko Používateľa a mesto alebo obec, v ktorom býva. Používateľ potvrdzuje, že tieto osobné údaje sa vzťahujú na jeho osobu a sú uvedené správne. Ak sa osobné údaje Používateľa zmenia, Používateľ je povinný aktualizovať ich v príslušnej sekcii. Poskytovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku poskytnutia nesprávnych údajov. Používateľ sa zaväzuje poskytovať len pravdivé osobné údaje.
 3. Spoločnosť nolimit | DEVELOPERS, s.r.o. stanovila v zhode s článkom 37 Nariadenia zodpovednú osobu, ktorú je možné kontaktovať na e-mailovej adrese info@mhdapp.sk. Táto osoba zodpovedá za zabezpečenie spracúvania osobných údajov v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.
 4. Pri používaní Elektronickej peňaženky a sprostredkovaní predaja VCL, Spoločnosť nolimit | DEVELOPERS, s.r.o. spracúva nasledujúce osobné údaje Užívateľov:
  a) plné meno,
  b) e-mailová adresa,
  c) ďalšie osobné údaje, ktoré sú požadované v súlade s prepravnými podmienkami dopravcov
 5. Osoby, na ktorých sa tento postup spracúvania údajov vzťahuje, sú Užívatelia Aplikácie a Cestujúci.
 6. Cieľom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie dobíjania peňažných prostriedkov do Elektronickej peňaženky v Aplikácii a umožnenie nákupu VCL dopravcov pomocou týchto peňažných prostriedkov uložených v Elektronickej peňaženke.
 7. Spoločnosť nolimit | DEVELOPERS, s.r.o. nezískava citlivé osobné údaje podľa článku 9 nariadenia ani nepoužíva automatizované rozhodovanie na základe získaných osobných údajov, vrátane profilovania.
 8. Spoločnosť nolimit | DEVELOPERS, s.r.o. poskytuje spracúvané osobné údaje nasledovným príjemcom:
  a) banke, ktorá zabezpečuje zúčtovanie prijatých platieb a platobnej bráne,
  b) dopravcom, ktorých vozidlá sú použité na prepravu Cestujúcich,
  c) osobe poverenej dopravcom na kontrolu potvrdení o zakúpených VCL,
  d) odborným poradcom poskytujúcim najmä právne alebo účtovné služby.
 9. Inštitúcie verejnej moci, ktoré získavajú osobné údaje v súvislosti s konkrétnym vyšetrovaním v súlade s právom EÚ alebo právom členského štátu, nie sú považované za príjemcov, preto nebudú uvedené v tomto zozname.
 10. Spoločnosť nolimit | DEVELOPERS, s.r.o. spracúva osobné údaje najmä v rámci členských štátov Európskej únie. Avšak, ak by bolo potrebné preniesť osobné údaje do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií, spoločnosť nolimit | DEVELOPERS, s.r.o. by to urobila iba vtedy, ak by boli splnené podmienky uvedené v Nariadení. To znamená, že by bolo nutné, aby sa prenos uskutočnil na základe rozhodnutia o primeranosti v súlade s článkom 45 Nariadenia, alebo by boli prijaté primerané záruky podľa článku 46 Nariadenia, a to len v prípade, že by dotknuté osoby mali k dispozícii vymožiteľné práva a účinné právne prostriedky nápravy. Výnimky podľa článku 49 Nariadenia by sa uplatnili iba v mimoriadnych situáciách. Ak by sa prenos uskutočnil, spoločnosť nolimit | DEVELOPERS, s.r.o. by musela informovať dotknutú osobu o tomto prenose.
 11. Spoločnosť nolimit | DEVELOPERS, s.r.o. uchováva osobné údaje len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania:
  a) v prípade používania Elektronickej peňaženky a nákupu VCL sú osobné údaje uchovávané najmenej po dobu registrácie Užívateľa v Aplikácii a po dobu trvania premlčacích dôb pre prípadné práva, ktoré môže Užívateľ alebo Cestujúci uplatniť z dôvodu uzavretej zmluvy,
  b) v prípade vybavenia a evidencie žiadostí o uplatnenie práv podľa Nariadenia sa osobné údaje uchovávajú najdlhšie po dobu jedného roka odo dňa vybavenia žiadosti a následne sú vymazané.

XI. Orgán dozoru a alternatívne riešenie sporov

 1. Orgánom dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, Slovenská republika.

XII. Používanie „cookies“

 1. Spoločnosť využíva analytický nástroj na prispôsobenie prevádzky a monitorovanie svojich webových stránok, ktorý generuje cookies. Tieto cookies slúžia na zaznamenávanie informácií súvisiacich s návštevou webovej stránky a sledovanie, ako návštevníci používajú stránky, s cieľom zlepšenia ergonomického dizajnu, vytvorenia užívateľsky prívetivejšej webovej stránky a zvýšenia online zážitku návštevníkov. Tieto údaje nie sú prepojené s osobou návštevníka a spoločnosť nezískava osobné informácie z týchto analytických nástrojov. Návštevníci a používatelia majú možnosť zakázať používanie cookies alebo ich vymazať v nastaveniach svojho internetového prehliadača, avšak v takom prípade môže byť obmedzený prístup k určitým funkciám webovej stránky.

XIII. Záverečné ustanovenia

 1. Užívateľ nemá právo previesť akúkoľvek pohľadávku voči spoločnosti nolimit | DEVELOPERS, s.r.o. bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti nolimit | DEVELOPERS, s.r.o. Taktiež nie je oprávnený unilateralisticky uplatniť pohľadávku voči spoločnosti nolimit | DEVELOPERS, s.r.o.
 2. Sporovému riešeniu sa riadi právo Slovenskej republiky a príslušné súdy sú tie, ktoré majú pôsobnosť na území Slovenskej republiky. Ak Užívateľ nemá bydlisko, miesto podnikania alebo sídlo na Slovensku, spor bude riešený súdom na Slovensku, ktorý je určený podľa sídla spoločnosti nolimit | DEVELOPERS, s.r.o.
 3. Rozhodujúcou verziou týchto Podmienok je slovenská jazyková verzia, aj keď môžu byť k dispozícii aj vo viacerých jazykových verziách.
 4. V prípade, že niektoré ustanovenie týchto Podmienok by sa stalo neplatným alebo neúčinným, máme právo ho nahradiť iným ustanovením, ktoré má čo najbližší obsah a účel k pôvodnému ustanoveniu. Takáto neplatnosť alebo neúčinnosť neovplyvňuje platnosť a účinnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok.
 5. Pri používaní Aplikácie má Užívateľ povinnosť dodržiavať Všeobecné obchodné podmienky MHDAPP, platné právne normy a zákony, zabezpečiť, že nezneužije Aplikáciu a konať v súlade s dobrými mravmi.
 6. Máme právo kedykoľvek upraviť tieto Podmienky, aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia alebo oznamu.
 7. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť okamihom ich zverejnenia a akékoľvek zmeny týchto Podmienok sa stávajú účinnými momentom ich zverejnenia.
 8. Tieto Podmienky môžeme kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia alebo oznámenia. Ak sa niektoré ustanovenie týchto Podmienok stane neplatným alebo neúčinným, môžeme ho nahradiť iným ustanovením s podobným obsahom a účelom. Platnosť a účinnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok tým nie sú ovplyvnené. Rozhodujúcou verziou týchto Podmienok je ich slovenská verzia.
 9. Tieto Podmienky môžu byť pripravené v rôznych jazykových verziách, avšak rozhodujúcou je verzia v slovenskom jazyku.
 10. Užívateľ má kedykoľvek možnosť kontaktovať nás ohľadom otázok alebo technickej pomoci na e-mailovej adrese info@mhdapp.sk.
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko