Spracovanie osobných údajov

Úvodné ustanovenia

Tento dokument obsahuje informácie o získavaní a spracovaní osobných údajov používateľov, ktorí využívajú produkty a služby MHDAPP.sk. MHDAPP.sk rešpektuje právo na súkromie svojich používateľov a vynakladá primerané úsilie, aby boli oboznámení o spôsobe zaobchádzania s ich osobnými údajmi.

Vzhľadom na vykonávanie komplexných bezpečnostných predpisov, zaobchádzanie s osobnými údajmi používateľov MHDAPP.sk spĺňa najvyššie bezpečnostné štandardy. Súhlasom s podmienkami používania produktov alebo služieb MHDAPP.sk, používatelia akceptujú zaobchádzanie s ich osobnými údajmi podľa znenia v tomto dokumente.

 

Ochrana údajov

MHDAPP.sk zaručuje, že všetky vykonávané činnosti pri spracovávaní osobných údajov používateľov, sú v súlade s ustanovením zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Hlavným účelom zhromažďovania osobných údajov a iných informácií o používateľoch je modernizácia a zlepšenie funkcií jednotlivých produktov a služieb MHDAPP.sk. Vzhľadom na vyššie uvedený postup prekonávame očakávania našich používateľov, vykonávame tak neustály vývoj našich produktov, ktorých používanie sa stáva oveľa jednoduchšie, pohodlnejšie a bezpečnejšie.

MHDAPP.sk sa zaväzuje neposkytnúť osobné údaje a ďalšie informácie o používateľoch tretím stranám, pokiaľ táto povinnosť poskytnúť informácie nevyplýva zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy.

Poskytnuté informácie o používateľovi môžu byť použité v prípade porušenia podmienok používania, zneužívania finančných prostriedkov a v nutnosti prijať opatrenia proti všetkým nezákonným činnostiam používateľa. MHDAPP.sk neposkytne žiadne informácie alebo osobné údaje tretím stranám pre marketingové alebo iné účely.

 

Používanie dočasných súborov

Dočasné súbory tzv. „Cookies“ môžú byť uložené pri používaní produktov a služieb poskytovaných MHDAPP.sk. Sú to informácie zaslané na server a uložené na počítači alebo mobilnom telefóne používateľa za účelom jeho identifikácie pri využívaní našich služieb. MHDAPP.com využíva cookies výhradne za účelom personalizácie konkrétneho používateľa. Cookies môžu byť použité za predpokladu, že sú akceptované prehliadačom, a že nemôžu byť odmietnuté pamäťovým médiom. Používatelia, ktorí odstránili cookies, alebo ich neprijal prehliadač, nemájú prístup k produktom a službám, ktoré poskytuje MHDAPP.sk.

 

Ochrana dát

MHDAPP.sk aplikuje technické bezpečnostné opatrenia na najvyššej úrovni pre ochranu poskytnutých údajov pred stratou, zničením, zneužitím, neoprávneným prístupom alebo zverejnením. Postupy pre spracovanie údajov sú v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov – zákon č. 18/2018 Z.z.

Využívame opatrenia a technológie pre zabezpečenie úplnej bezpečnosti údajov poskytnutých používateľmi. Údaje sú k dispozícii iba pre používateľa alebo osobu, pre ktorú bol udelený autorizovaný prístup. MHDAPP.sk podniká všetky potrebné kroky na aktualizáciu a modernizáciu systémov ochrany údajov. Žiadnemu prenosu dát prostredníctvom internetu nemôžeme zaručiť 100% bezpečnosť.

 

Zmeny v tomto dokumente

MHDAPP.sk si vyhradzuje právo zmeniť znenie tohto dokumentu bez povinnosti informovať používateľov o zmene. Požívateľ sa môže kedykoľvek oboznámiť s aktuálne platným znením stratégie ochrany osobných údajov a súkromia na našej internetovej stránke https://www.mhdapp.sk. Ďalšie používanie produktov a služieb sa považuje za súhlas o prijatí zmien v tomto dokumente.

 

Poskytovateľ produktov a služieb

Poskytovateľom produktov a služieb pod značkou MHDAPP.sk je subjekt s obchodným názvom nolimit | DEVELOPERS, so sídlom v Prešove, Kúpeľná č. 3, Slovenská Republika. Subjekt je zapísaný v registri pod identifikačným číslom 46526951.